Profil

Firma Baroma spol. s r.o. sa etablovala na slovenskom trhu v roku 1999, nadväzuje na odborné vedomosti a dlhodobé skúsenosti zakladateľa spoločnosti, ktorý pracuje v odbore od roku 1984 a ako živnostník od roku 1992.

Firma vykonáva činnosti, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce a vykonáva revízie, čím zaisťuje bezpečnú prevádzku na vyhradených technických zariadeniach.

V súčasnosti firma  na základe oprávnenia, vydaného Národným  inšpektorátom práce na výchovu a vzdelávanie vykonáva školenia obsluhovateľov vysokozdvižných motorových vozíkov, stavebných strojov, lešenárov, pracovníkov pracujúcich vo výškach a nad voľnou hĺbkou, referentských vodičov, ďalej školenia pre pracovníkov a vedúcich pracovníkov z predpisov BOZP, viazačov bremien, žeriavnikov a  obsluhovateľov zdvíhacích zariadení, ako sú pracovné plošiny, hydraulické ruky a pod.

Rovnako sa venuje aj vykonávaniu odborných skúšok a prehliadok vyhradených technických zariadení zdvíhacích a technických prehliadok motorových vozíkov.

 Vypracúva interné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Túto činnosť, ale aj odborné poradenstvo, vykonávajú kvalifikovaní, odborne zdatní lektori a technici našej firmy po celom Slovensku.