Školenia obsluhy motorových vozíkov

Obsluha motorového vozíka je osoba, ktorá na základe platného preukazu môže obsluhovať motorové vozíky iba tej triedy a druhy, ktoré má vyznačené v preukaze.

Rozdelenie motorových vozíkov podľa triedy:

·         Trieda I. – elektrické vozíky

·         Trieda II. – vozíky so spaľovacím motorom

Rozdelenie motorových vozíkov podľa druhu a spôsobu riadenia:
A       – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné ručne vedené

B        – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s pákovým riadením

C        – plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s volantovým riadením

D        – vysokozdvíhacie ručne vedené

E        – vysokozdvíhacie s pákovým riadením

W1      – vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 t nosnosti

W2      – vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 t nosnosti

G         – vysokozdvíhacie ovladane zo zdvíhacej plošiny

Z         – špeciálne vozíky

 Zabezpečujeme:

  • základné a rozširovacie školenia – získanie nového, resp. rozšíreného  preukazu pre všetky triedy a druhy motorových vozíkov
  • opakované oboznamovanie – v pravidelných intervaloch predlžovanie platnosti  preukazov (minimálne 1 x za 2 roky)
  • aktualizačné odborné prípravy – 1 x za 5 rokov
  • vystavenie preukazu, evidenčného listu obsluhy motorových vozíkov a duplikátu preukazu v prípade potreby
  • školenie zodpovednej osoby /užívateľa/ motorových vozíkov
  • poradenstvo v oblasti motorových vozíkov