Školenie osôb na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (okrem horolezeckej techniky)

Každý pracovník, ktorý pracuje vo výškach, musí v rámci prípravy absolvovať školenie vhodné pre jeho prácu a v rozsahu potrebnom pre bezpečný výkon činnosti podľa:

§ 3 ods. 1 vyhlášky č. 147/2013 MPSVR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností znie:

(1)   Oboznamovanie podľa § 7 zákona osoby vykonávajúcej stavebné práce a zodpovednej osoby sa uskutočňuje najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o stavebné práce vykonávané:

a)      vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy

b)     z pohyblivej pracovnej plošiny

c)      z rebríka vo výške nad 5 m

d)     pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m.

 Zabezpečujeme:

  • povinné školenia a opakované školenia –  v pravidelných intervaloch predlžovanie platnosti spôsobilosti minimálne 1x za 12 mesiacov
  • vydávanie preukazu o absolvovaní povinného školenia