Školenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z BOZP

Školenie z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musia absolvovať všetci zamestnanci:

  • pri prijatí do zamestnania
  • pri preložení na inú prácu
  • pri zavedení nových pracovných a technologických postupov
  • pri zaradení na nový pracovný prostriedok alebo pracovisko

 

Obsah a spôsob školenia je prispôsobený charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce.

 

Zabezpečujeme:

  • povinné školenia a opakované školenia v pravidelných intervaloch

minimálne 1x za 2 roky

  • poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci