Technické prehliadky motorových vozíkov

Technické prehliadky motorového vozíka sa vykonávajú podľa vyhlášky SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technic-kých zariadení § 7 (Počas prevádzky strojov a zariadení sa musia vykonávať ich pravidelné predpísané kontroly, skúšky, revízie, údržba a opravy) a NV SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov § 5 (Kontrola pracovného prostriedku) v rozsahu STN ISO 3691+Amd 1, a to vždy do jedného roka od predchádzajúcej kontroly.